Who’s Who of Kathak Kendra

Name Designation Office No. Mobile No.
 • Shri B. B. Chugh
 • Director 01126871317 9868305055
 • Smt. Madhu Joshi
 • Programme Supervisor 01126874255 8860573435
 • Shri Ashok Kumar Batra
 • Section Officer 01126874255 9871339061
 • Smt. Poonam Khanna
 • Section Officer 011-26874234 9873692684
 • Shri Sabar Singh Negi
 • Section Officer 011-26874235 9711847506
 • Shri Rajendra Kumar Gangani
 • Kathak Guru 01126874251 9811214890
 • Shri Jai Kishan Maharaj
 • Kathak Guru 011-26874252 9811369683
 • Smt. Malti Shyam
 • Kathak Guru 011-26874235 9818444760
 • Shri Ashok Chakraborty
 • Varishtha Kathak Prashikshak 011-26874234 8800615381
 • Shri Abhimanyu Lal
 • Varistha Kathak Prashikshak 011-26874252 9958349377
 • Shri Ravi Shankar Upadhyay
 • Pakhawaj Prashikshak 011-26874235 9968166390
 • Shri Probir Kumar Mittra
 • Tabla Prashikshak 011-26874235 9650244162
 • Shri Rakesh Kumar Pathak
 • Gayan Prashikshak 011-26874253 9811850988
 • Shri Subhash Bhattacharya
 • Visiting Faculty Member (Kathak Dance) 011-26874235 9818746886
 • Shri Amit Kumar Chauhan
 • Yog Prashikshak(Part Time) 011-26874235 9810258279